Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 • Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. De Witte Raaf: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Witte Raaf v.o.f. tevens handelend onder de naam “RSJ-ICT”, gevestigd aan de Harderwijkerweg 141-A te Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08059704;
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die een overeenkomst met De Witte Raaf aangaat;
 3. overeenkomst: overeenkomst tussen De Witte Raaf en Opdrachtgever;
 4. partijen: De Witte Raaf en Opdrachtgever;
 5. werk: ieder werk in de zin van de Auteurswet, zoals offertes, reclameteksten, schetsen, werktekeningen, litho’s, foto’s, modellen, video’s, tekeningen, ontwerpen, design, software, website, e.d., dat De Witte Raaf in het kader van de overeenkomst vervaardigd heeft en/of aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld heeft;
 6. website: een website die door De Witte Raaf wordt beheerd;
 7. werkzaamheden: de (online marketing) werkzaamheden die De Witte Raaf in het kader van de overeenkomst voor Opdrachtgever uitvoert.

Artikel 2 • Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Wanneer in een overeenkomst door De Witte Raaf van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en door De Witte Raaf schriftelijk is bevestigd, terwijl alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverminderd hun geldigheid behouden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door De Witte Raaf vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 5. De Witte Raaf heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. Opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.
 6. Indien De Witte Raaf niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat De Witte Raaf het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 • Aanbod en offertes

 1. De offertes en aanbiedingen van De Witte Raaf zijn vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in offertes, op de website of in e-mailberichten binden De Witte Raaf niet.
 3. Het assortiment dat wordt aangeboden kan gewijzigd worden.
 4. Tarieven en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of opdrachten.

Artikel 4 • Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de orderbevestiging heeft ondertekend en aan De Witte Raaf heeft geretourneerd dan wel nadat Opdrachtgever het bestelproces via de website succesvol voltooid heeft.
 2. Opdrachtgever kan pas de bestelling plaatsen via de website nadat Opdrachtgever heeft aangevinkt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en het privacy beleid van De Witte Raaf.
 3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, ontvangt Opdrachtgever een automatische bevestiging van de bestelling per e-mail.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien De Witte Raaf in het kader van de overeenkomst online marketingwerkzaamheden voor Opdrachtgever uitvoert, dan betreft de verbintenis een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De honorering van De Witte Raaf is niet afhankelijk van het resultaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Witte Raaf kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging, meer nieuwe klanten en/of meer naamsbekendheid.
 2. De Witte Raaf heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 6 • Maatwerk

 1. Indien Opdrachtgever een product bestelt dat naar zijn specificaties wordt vervaardigd, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. De Witte Raaf is niet verantwoordelijk voor het door Opdrachtgever verkeerd opgeven van teksten, logo’s, afbeeldingen, e.d. Voordat Opdrachtgever de bestelling bevestigt, dient Opdrachtgever goed te controleren of de door hem opgegeven teksten, logo’s, afbeeldingen, e.d. correct zijn.
 3. De bestelling voor de levering van een maatwerk product kan niet geannuleerd worden.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan De Witte Raaf een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien De Witte Raaf constateert of een vermoeden heeft dat de door Opdrachtgever geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft De Witte Raaf het recht de bestelling te annuleren. Alle kosten die De Witte Raaf heeft moeten maken en alle schade die hij heeft geleden doordat het door Opdrachtgever bestelde product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever vrijwaart De Witte Raaf voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van Opdrachtgever is vervaardigd.

Artikel 7 Ondersteuning op locatie of op afstand

 1. Indien partijen dat zijn overeengekomen, levert De Witte Raaf op afroep ondersteuning op locatie of op afstand. De Witte Raaf levert ondersteuning op afstand door middel van telefoon, chat of een remote support programma.
 2. Bij hulp op locatie zal De Witte Raaf de ondersteuning per kwartier in rekening brengen waarbij altijd minimaal een half uur zal worden gefactureerd. Facturering geschiedt tegen de geldende tarieven.
 3. Bij hulp op afstand zal De Witte Raaf de ondersteuning per kwartier in rekening brengen waarbij altijd minimaal één kwartier zal worden gefactureerd. Facturering geschiedt tegen de geldende tarieven.

Artikel 8 • Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Opdrachtgever op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan De Witte Raaf worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van De Witte Raaf. De Witte Raaf is echter niet gehouden aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt, dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in 8.1 het overeengekomen of het verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, en de wederzijdse verantwoordelijkheden, kunnen worden beïnvloed.
 3. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal De Witte Raaf Opdrachtgever tevoren inlichten, indien de onder 8.1 genoemde wijziging of aanvulling tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 9 • Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Witte Raaf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en overeenkomstig de door De Witte Raaf aangegeven specificaties aan De Witte Raaf worden verstrekt.
 2. Indien de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn of niet aangeleverd zijn overeenkomstig de door De Witte Raaf aangegeven specificaties, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient De Witte Raaf alle autorisaties te verlenen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van terbeschikkinggestelde software en van de door De Witte Raaf te verlenen diensten.
 5. Indien bij overeenkomst is afgesproken dat Opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens (op informatiedragers) ter beschikking zal stellen aan De Witte Raaf, dan dienen deze te voldoen aan de specificaties die voor de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van De Witte Raaf, maakt.
 7. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens De Witte Raaf heeft voldaan of onrechtmatig jegens De Witte Raaf handelt, dan heeft De Witte Raaf het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan Opdrachtgever in rekening te brengen en heeft De Witte Raaf het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

Artikel 10 • Klachten

 1. Opdrachtgever is gehouden direct na ontvangst van door De Witte Raaf geleverde producten en diensten deze te controleren op afwijkingen van de in de overeenkomst gestelde specificaties. Bij afwijkingen van wat overeengekomen is, dient Opdrachtgever dit onverwijld aan De Witte Raaf mede te delen. De Witte Raaf verplicht zich tot zo spoedig mogelijke levering van producten en diensten, die wel aan de in de overeenkomst gestelde specificaties voldoen. Afwijkende producten dienen aan De Witte Raaf te worden teruggegeven. Opdrachtgever dient De Witte Raaf de mogelijkheid te geven een gebrek in de producten of uitgevoerde werkzaamheden te herstellen.
 2. Niettemin schorten reclames de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk op en geven zij geenszins recht op aftrek of compensatie.

Artikel 11 • Levering, leverings- en uitvoeringstermijn en risico-overgang

 1. Levering van producten en diensten vindt plaats op een door Opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland.
 2. Transportkosten en reiskosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Een door De Witte Raaf gestelde leverings- of uitvoeringstermijn is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking. De overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst bij De Witte Raaf bekende gegevens, en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van een termijn wordt voorzien, dan zal De Witte Raaf Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen teneinde in overleg een oplossing te vinden.
 4. Overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst voortvloeiende.
 5. Verlies en beschadiging van producten zijn voor risico van Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke macht van (een hulppersoon van) Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 12 • Prijzen

 1. De overeengekomen prijs is exclusief btw en overige heffingen van overheidswege.
 2. De Witte Raaf is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. De Witte Raaf heeft het recht zijn prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 13 • Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, aan De Witte Raaf verschuldigd. Opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn, zonder dat ingebrekestelling vereist wordt.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die De Witte Raaf maakt om de vorderingen op Opdrachtgever te incasseren komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst Opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 6. De Witte Raaf kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens en documenten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan De Witte Raaf verschuldigde bedragen betaald heeft.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, zullen de vorderingen van De Witte Raaf op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 8. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

Artikel 14 • Eigendomsvoorbehoud en uitstellen van bezorging

 1. De Witte Raaf behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan Opdrachtgever geleverde producten totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan.
  1. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die De Witte Raaf tegen Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens De Witte Raaf. Alle kosten die samenhangen met het terug leveren van de eigendom zullen voor rekening van Opdrachtgever zijn.
  2. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Opdrachtgever is overgegaan mag Opdrachtgever de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub. E bepaalde.
  3. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Witte Raaf te bewaren.
  4. Indien Opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens De Witte Raaf tekortschiet of De Witte Raaf goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is De Witte Raaf gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
  5. Het is Opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
 2. Indien er gerede twijfel bij De Witte Raaf bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is De Witte Raaf bevoegd de bezorging van producten uit te stellen, totdat Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door De Witte Raaf door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 15 • Persoonsgegevens en privacy

 1. De Witte Raaf verwerkt de persoonsgegevens die worden verstrekt door Opdrachtgever doordat Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van De Witte Raaf of omdat Opdrachtgever deze gegevens zelf aan De Witte Raaf verstrekt. Een en ander met inachtneming van de geldende privacyrichtlijnen en zoals vastgelegd in het privacy beleid van De Witte Raaf.

Artikel 16 Vertrouwelijke informatie

 1. Ieder van de partijen garandeert dat alle door een andere partij verstrekte informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk, indien het door de verstrekkende partij als zodanig is aangeduid dan wel dit uit de aard van de informatie voortvloeit.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat terbeschikkinggestelde software vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Witte Raaf kan bevatten.
 3. De Witte Raaf verbindt zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan De Witte Raaf of personen van wie hij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient, kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verjaring

 1. De Witte Raaf is slechts aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst voor zover hij door Opdrachtgever onverwijld en deugdelijk in gebreke is gesteld. Bij deze ingebrekestelling dient een redelijke termijn tot herstel van de tekortkoming te worden geboden.
 2. De Witte Raaf is in geen geval gehouden de schade te vergoeden:
  1. indien de schade het gevolg is van overmacht;
  2. indien Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen heeft verstrekt;
  3. indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden is tekortgeschoten.
 3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van Opdrachtgever of op andere informatiedragers kunnen enigszins afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. De Witte Raaf is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 4. De Witte Raaf is niet verantwoordelijk voor het door Opdrachtgever verkeerd opgeven van een concept, teksten en/of afbeeldingen.
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inlogcodes waarmee hij kan inloggen op de website. De Witte Raaf kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van Opdrachtgever.
 6. De Witte Raaf is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten of informatiedragers.
 7. De Witte Raaf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten, websites of software van derde partijen. De Witte Raaf kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de werking van software die niet door De Witte Raaf ontwikkeld is.
 8. De Witte Raaf kan door Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever.
 9. De Witte Raaf is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door Opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van Opdrachtgever.
 10. Schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan De Witte Raaf nimmer worden aangerekend.
 11. De Witte Raaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste kostenbesparingen, reputatieschade, arbeidskosten, vertragingsschade en opgelegde boetes.
 12. Opdrachtgever dient de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan te melden aan De Witte Raaf. Indien Opdrachtgever dit nalaat, ontstaat er geen enkel recht op schadevergoeding.
 13. Indien De Witte Raaf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Witte Raaf beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de vergoeding die Opdrachtgever betaald heeft voor het deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 50.000,00.
 14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens De Witte Raaf vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens De Witte Raaf kan aanwenden.

Artikel 18 • Overmacht en ontbinding

 1. De Witte Raaf heeft het recht om in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zonder meer af te zien van de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storing in een systeem, website of software, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens De Witte Raaf de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten of wijzigingen in software, website of (online) diensten van derden, vervoersmoeilijkheden.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van De Witte Raaf of van door De Witte Raaf ingeschakelde derde partijen.
 3. De Witte Raaf heeft onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is gesteld in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever en zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 19 • Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het werk berusten bij De Witte Raaf of bij zijn licentiegever.
 2. De Witte Raaf verleent Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk voor gebruik van het werk, aan Opdrachtgever een beperkt en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk.
 3. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van De Witte Raaf of van zijn licentiegever, dan heeft De Witte Raaf het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die De Witte Raaf daardoor heeft geleden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, waaronder omzetverlies.
 4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij De Witte Raaf voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 5. Het (op)geleverde of de dienst kan bestaan uit softwareprogrammatuur of online diensten die door een derde beschikbaar wordt gesteld. In een dergelijk geval wordt de omvang van de licentie van deze softwareprogrammatuur of deze online dienst bepaald door de gebruiks- of licentievoorwaarden van de ontwikkelaars/licentiegevers van deze softwareprogrammatuur of van de online dienst.

Artikel 20 • Onderzoek naar het bestaan van rechten

 1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten, portretrechten en handelsnaamrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan De Witte Raaf ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten, portretrechten of handelsnaamrechten van derden.

Artikel 21 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Witte Raaf is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing.
 2. Alle geschillen en vorderingen voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomsten, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van De Witte Raaf.